KUANTUM ve SINIF

Paylaşmak için:

Bazı bilim dalları, evreni tanıma, anlama ve bilme adına görev üstlenir. Bunlardan en önemlisi de kuantum fiziğidir.

Kuantum fiziği, moleküler, atomik, nükleer ve hatta çok daha küçük mikroskopik düzeyde madde ve enerji davranışları üzerine kurulu çalışmalardır.

“Kuantum” kelimesi Latincede “Miktar” anlamına gelir. Bu kelimeyle Kuantum fiziğinin uğraş alanına giren, tahmin edilen ve gözlemlenen farklı birimlerdeki madde ve enerjilere gönderme yapılır. Uzay ve zaman dahi görünürde son derece kesintisiz ve sürekli olduğu halde, gerçekte birbiri ardına dizilmiş çok küçük değerlerde boşluklara sahiptir. Uzay, zaman, enerji vb.’nin bu durumu, kavram olarak “kesikli” terimiyle ifade edilir. Kuantum kelimesi de aslında bu kesikli değerleri temsil eder.(Alıntı)

Kuantum fiziği bu ise;

Bu tanımlamalar alınsa, gelişmiş, az gelişmiş ve geri kalmış birkaç ülkede parti tüzüğü yapılsa, o parti bu tüzükle halkın karşısına çıkıp oy istese, böyle bir girişimin halkta ki karşılığının yüzdesi ne olur acaba?

Emek – sermaye nedir?

Emek – Emekçi: İnsanların veya iş görenlerin bir işte ortaya koydukları bedensel ve düşünsel çabalara emek veya iş gücü adı verilir. Üretim faktörleri arasında en önemli olanı emek faktörüdür. Zira insan faktörü olmadan, diğer üretim faktörlerinin kendi başına üretimde bu¬lunmaları düşünülemez. Diğer üretim faktörlerini toplayan, bunları üretim sürecine sokan ve yönlendiren insanın kendisidir.

Girişimci – Sermaye: Halk dilinde sermaye, kişilerin tüm varlıklarını içine alan servet karşılığı olarak veya çoğu kez “para” anlamına gelmektedir.

Sermayenin bir bölümünü. oluşturan “maddi varlıklar” genelde “maddi sermaye” olarak da tanımlanabilir. Maddi varlıkları oluşturan başlıca ögeler şunlardır: İşletmenin üzerinde kurulduğu arazi, işletmenin sahip olduğu doğal kaynaklar, binalar, ambarlar, depolar, yollar, atölye, laboratuvar, makine, aletler, donanımlar, taşıt araçları, ham maddeler, yardımcı maddeler, işletme malzemeleri, mamuller, yarı mamuller ve işletmenin sahip olduğu nakit veya para tutarı gibi.

Sermayenin diğer bölümünü oluşturan “gayri maddi varlıklar” ise, genellikle “maddi olmayan” veya “gayri maddi sermaye” olarak da düşünülebilir. Gayri maddi varlıklar ise, elle tutulup gözle görülmesi olanaklı olmayan teknik bilgi lisans ve patent hakları, markalar iştirakler ve imtiyazlar gibi ögelerden oluşur.

Sınıf nedir?

Sınıf: Toplum, sınıflardan oluşur. Sınıf; toplumsal zenginlikten aldıkları paya göre, toplumsal konum ve yerleri birbirinden farklı olan topluluklara denir.

Sınıfın en özlü tanımını Lenin yapmıştır: “Tarihsel olarak belirlenmiş toplumsal bir üretim sistemi içindeki yerine; üretim araçlarıyla ilişkilerine, emeğin toplumsal örgütlenmesinde oynadıkları role ve toplumsal zenginliklerden aldıkları payın büyüklüğüne ve bu paya hangi araçlarla sahip olduklarına bakılarak birbirinden ayrılan geniş insan topluluklarına sınıf denir.”

Her sömürücü toplumda, üretim araçlarına sahip olanlar ve üretim araçlarından yoksun olanlar, sömürenler ve sömürülenler olarak iki ayrı sınıfı oluşturur.

Bu sınıf tanımlamasına ‘’ezen ve ezilen’’ ler de diyebiliriz.

Kuantum fiziği insan yaşamının ve ilişkilerinin bu alanların da toplumu dönüştürme, örgütleme ve sınıf bilincine eriştirme çabalarında siyasi öncülerin ne işlerine yarayacak?

Yıllardır işsiz, ailesi perişan durumda olan birilerine kuantumu anlatsak, bu o ailenin sorununu çözecek mi, ya da aile bize nasıl bir tepki verir?

Sınıfsal mücadelelerde ve emek sermaye çelişkisinin ezenler lehinde çok ağır bastığı durumlarda kuantum fiziği aç bebeklere süt-mama olacak mı?

Bizim kuantuma ve de diğer bilimlere karşıtlığımız yok. Akademik çevrelerde ve kampus içerisinde kalıp, irdelenmesi gereken bilim alanları ile halkın karşısına çıkmak bizim ne işimize yarayacak diye soruyoruz.

İdeolojik – siyasi hiçbir yönü olmayan bilim alanları ile emeğine, alın teri ve geleceğine saldırılan bir halka sınıfsal bilinç – şuur adına hiçbir şey veremeyiz arkadaşlar.

Bilim çevrelerinin konuşacağı konuları, bilim insanları irdelesin, siyası, sosyal ve ekonomik alanları da teori ve pratikte iyi olan siyasiler kullansın diyoruz.

Siyasi olarak, Sistemi toplum lehine dönüştürdüğünüz an, eğitimi en akılcı ve kaliteli seviyeye taşıma adına, okullarda bu tür bilimlere ağırlık verirsiniz.

Dolar 4, Euro 5 tl olmuş, Türk lirası Arap sabunu gibi erirken, kuantum ile ülkenin şerefini nasıl ayağa dikeceğiz?


Paylaşmak için:

İmgelerin Sisi

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.